Salgs- og leveringsbetingelser

Når du handler med WordPilots, sker det under ordnede forhold i respekt for dig og din forretning. Vi er helt klar over, at både sproglig kvalitet og tid er en afgørende faktor for vores samarbejde. Derfor forpligter vi os i alle projektets faser i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser og har naturligvis også en professionel ansvarsforsikring.

 1. Tilbud og ordrer
  1.1 Ordrer afgivet til WordPilots er gældende i 30 dage. Hvis en kunde sender en anmodning om oversættelse uden at nævne, at der ønskes et tilbud, anses anmodningen for at være en aftale om, at WordPilots skal igangsætte opgaven i henhold til nedenstående betingelser og til WordPilots’ gældende listepriser eller evt. aftalte priser.
  1.2. Hvis kunden har bedt om et tilbud, har WordPilots først ret/pligt til at igangsætte opgaven, når kunden har accepteret tilbuddet uden forbehold.
 1. Levering
  2.1. Den aftalte leveringsdato er baseret på den tid, der forventes at være nødvendig til at udføre opgaven. Leveringsdatoen er derfor vejledende, og hvis det efter igangsættelse af opgaven viser sig, at den ikke kan udføres til den aftalte tid, underretter WordPilots skriftligt og uden ophør kunden med angivelse af, hvornår opgaven forventes at være færdig. Hvis den nye leveringsdato overskrides væsentligt, har kunden ret til at annullere ordren.
  2.2. Medmindre andet er aftalt med kunden, leverer WordPilots ordren i samme format, som den er modtaget i. WordPilots påtager sig ikke noget ansvar for tekstens layout, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 1. Priser og betaling
  3.1. Medmindre andet er aftalt, faktureres ordrer til WordPilots’ gældende listepriser.
  3.2. Alle oversættelser faktureres ved levering. I tilfælde af forsinket betaling beregnes rente 2 % samt et påmindelsesgebyr på 100 kr. Der fremsendes tre (3) påmindelser om betaling, inden sagen overdrages til inkasso.
 1. Klager
  4.1. Kunden har pligt til at kontrollere teksten ved modtagelsen for at bekræfte, at oversættelsen er udført som ønsket. Senere klager skal indsendes skriftligt til WordPilots med præcis angivelse af og dokumentation for den/de påståede fejl.
  4.2. Hvis klagen er berettiget, har WordPilots ret til straks at rette teksten, eventuelt i samarbejde med kunden.
  4.3. Eventuelle klager skal være WordPilots i hænde senest 15 dage efter, at teksten blev afsendt til kunden.
  4.4. Hvis WordPilots ikke afhjælper berettigede klager, kan kunden give WordPilots en endelig rimelig tidsfrist til afhjælpning. Tidsfristen skal være mindst fem (5) arbejdsdage. Hvis fejlen ikke er rettet inden for denne frist, har kunden ret til at annullere ordren.
 1. Ansvarsbegrænsning
  5.1. Hvis oversættelser leveret af WordPilots indeholder fejl eller udeladelser, og kunden har klaget på behørig vis i henhold til pkt. 4, har kunden krav på erstatning efter bestemmelserne i dansk ret.
  5.2. Hvis WordPilots på anden vis misligholder sine forpligtelser, herunder forsinkelser i henhold til pkt. 1, 2 og 7, har kunden ligeledes krav på erstatning efter de almindelige bestemmelser i dansk ret.
  5.3. WordPilots er under ingen omstændigheder ansvarlig i henhold til pkt. 5.1 og 5.2 for indirekte tab, tidstab, tab af fortjeneste, følgeskader, tab af indtægt eller driftstab.
  5.4. Ethvert erstatningskrav i henhold til 5.1 og 5.2 er begrænset til 25.000 kr.
 1. Tavshedspligt og sikkerhed
  6.1. WordPilots er underkastet den sædvanlige tavshedspligt forbundet med arbejdet og må derfor ikke, hverken helt eller delvist, offentliggøre indholdet af tekster modtaget af kunden, medmindre det omhandlede emne allerede er almindeligt kendt.  WordPilots må ikke videregive teksterne eller dele deraf til nogen udenforstående, medmindre dette er lovpligtigt eller indgår i udførelsen af den pågældende opgave.
  6.2. WordPilots bestræber sig på løbende at optimere sikkerheden i sine egne it-systemer, men kan ikke garantere, at udenforstående ikke kan få adgang til tekster m.v., som sendes elektronisk til og fra WordPilots.
  6.3. WordPilots må ikke anvende maskinoversættelsesværktøjer (“MT”), f.eks. Google Translate, kunstig intelligens (“AI”), f.eks. ChatGPT, og store sprogmodeller (“LLM’er”), f.eks. GPT-4, under sit arbejde for Kunden, medmindre Kunden specifikt har bedt om det. WordPilots skal informere eventuelle medarbejdere og underleverandører om dette forbud. Såfremt WordPilots bliver vidende om, at eventuelle medarbejdere eller underleverandører har anvendt MT, AI eller LLM’er i forbindelse med en opgave for Kunden, skal WordPilots med det samme informere Kunden herom. Enhver brug af MT, AI eller LLM’er uden udtrykkeligt forudgående samtykke fra Kunden anses for at være et brud på nærværende vilkår og kan medføre omgående ophør af samarbejdet.
 1. Force majeure
  7.1. WordPilots kan ikke drages til ansvar for forhold, som WordPilots ikke er herre over, og som ikke kunne forudses, da ordren blev afgivet. Force majeure omfatter strømsvigt, mailserversvigt og enhver anden teknisk hindring, som WordPilots ikke umiddelbart er herre over.
 1. Værneting
  8.1. Enhver tvist mellem WordPilots og kunden henhører under dansk ret uanset bestemmelserne i dansk ret vedrørende privatret og procesret. Værnetinget for afgørelse af tvister er Retten i Aarhus.

Hvad siger vores kunder?

Plastic change logo
korrekturlæseruddannelsen logo
Trados Studio Logo
Erhverv Aarhus Logo
Børsen Gazelle

Få et uforpligtende tilbud

Få ugentlige sprogtip direkte i din indbakke!

Tak. Vi har modtaget din henvendelse.

Mød vores co-piloter

Kompetenceskema